Kemikalije

(Photo: Notat)

Skrb, ki se nanaša na potencialni rizik kemikalij, predvsem obstoječih kemikalij, se v EU povečuje. Trenutno so v zakonodaji EU luknje z ozirom na obstoječe kemične substance. Prisotno je tudi pomanjkanje informacij o učinkih veliko obstoječih substanc, ki so bile dane na trg pred 1981, ko je bila zahteva o testiranju in prijavi novih substanc predstavljena. Takšnih substanc je pribljižno 99% celotne količine substanc doseglivih na trgu.

Februarja 2001, je Komisija predstavila Belo knjigo o prihodnji politiki kemikalij v EU. Decembra 2002 je Svet gostil javno debato o zakonodajnem paketu, kot je bilo zahtevano za Belo knjigo Komisije, da se ga začne uporabljati. NGO in na splošno javnost so bili zaskrbljeni glede pomanjkanja napredka.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/ 

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/

http://ecb.jrc.it/

http://www.cefic.be/

http://www.chemicalspolicyreview.org/index2.html