Raziskave

(Photo: Notat)

Pristojnosti EU na področju raziskav so oblikovane za okrepitev znanstvenih in tehnoloških osnov industrije v EU ter za pospeševanje raziskovalnih dejavnosti na splošno. Ta pristojnost je omejena na dodajanje, pospeševanje in koordinacijo nacionalnih dejavnosti.

Prihodnost

Ustava EU uvršča raziskave v posebno kategorijo pristojnosti, ki dovoljuje EU izvajanje skupnih ukrepov in programe ukrepov, vendar ne preprečuje državam članicam izvajanje njihovih lastnih pristojnosti (Člen I-13.3). Večletni program EU določa njihove raziskovalne dejavnosti.

Povezave

Glej Evropsko raziskovalno področje.

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html