Meddržavno sodišče

(Photo: UN)

Meddržavno sodišče je ključen soden organ Združenih Narodov. Njegov sedež je v Hagu.

Začel je delovati leta 1946, ko je zamenjal Stalno sodišče  Po osnovah mednarodnega prava, se Meddržavno sodišče odloča o pravnih sporih, katere mu predložijo države članice Združenih Narodov.

Sodišče je sestavljeno iz 15 sodnikov različnih narodnosti.

Opombe

Povezave

http://www.icj-cij.org/