Primarno pravo

Primarno pravo v EU je pravo oblikovano v pogodbah, ki ustanavljajo Evropsko gospodarsko skupnost, Evropsko skupnost za premog in jeklo, Evropsko skupnost za atomsko energiji in pogodbe o spremembah (npr. Enotni evvropski akt in Pogodba iz Maastrichta, Amsterdama in Pogodbe iz Nice).

Kot dodatek,  sekundarno pravo EU je sprejeto ko se direktive, pravila, odločitve, priporočila ali material, ki se nanaša na odločitve sodišča povezane s temi.

Povezave

Glej predhodno odločanje.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_19.html