Sekundarno pravo

Pravne osnove EU so deljene v primarno pravo in sekundarno pravo.

Primarno pravo se določa v pogodbah, ki ustanovljajo Evropsko skupnost, Evropsko skupnost za premog in jeklo, Evropsko skupnost za atomsko energijo ter pogodbe o spremembah (npr. Enotni evropski akt in Pogodba iz Maastrichta, Amsterdama in NIce).

Sekundarni zakoni so tisti, ki so sprejeti na osnovi primarnega prava. Prevzamejo obliko direktiv, pravil ali odločitev. Priporočila in mnenja se tudi uporabijo.

Povezave

Glej  predhodno odločanje.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_19.html